Ogólne warunki handlowe STEINBERG GmbHNasze ogólne warunki handlowe (dalej “Warunki”) dotyczą umów sprzedaży zawieranych pomiędzy STEINBERG GmbH a osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, przedsiębiorstwami państwowymi i spółkami prywatnymi. Nie dotyczą natomiast zakupów dokonywanych przez użytkowników końcowych. O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie umowy sprzedaży, do których zastosowanie mają niniejsze Warunki, podlegają obowiązującym przepisom prawa. Zmiany Warunków dopuszczalne są wyłącznie za naszą wyraźną, pisemną zgodą. Do wszelkich umów sprzedaży zastosowanie mają wyłącznie niniejsze Warunki. Jakiekolwiek inne postanowienia nie będą uznawane za wiążące, nawet jeśli nie zgłosiliśmy wobec nich wyraźnego sprzeciwu.


§1 Zawarcie umowy


Oferty nie mają charakteru wiążącego. Zamówienie uznaje się za przyjęte, jeżeli zostało przez nas potwierdzone pisemnie lub wykonane poprzez wysłanie towaru. Dodatkowe ustalenia w formie ustnej będą uznawane za obowiązujące, jeśli zostały przez nas potwierdzone pisemnie.


§2 Zakres umowy i dostawy


1. Zakres dostawy określony jest w wystawianym przez nas potwierdzeniu zamówienia lub indywidualnie ustalonych warunkach umowy. O ile nie określono formy wysyłki, jej wybór przysługuje nam. Za tę usługę możemy naliczyć dodatkową opłatę, zgodnie z zapisami art. 6 ust. 4. 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu świadczenia usług objętych umową w sposób niewpływający znacząco na przedmiot umowy i akceptowalny dla klienta. W przypadku wystąpienia istotnych zmian dotyczących dostawy, powiadomimy klienta z odpowiednim wyprzedzeniem.


§3 Płatności


1. O ile nie postanowiono inaczej, przyjmuje się, iż nasze ceny są podane w walucie EUR, bez VAT. Opakowania, w których dostarczane są produkty, stanowią własność klienta. VAT w obowiązującej wysokości oraz ewentualne koszty ubezpieczenia przesyłki zostaną doliczone do podanych cen. Klient pokrywa koszty transportu, cła, podatki i inne należne opłaty. Powyższy zapis dotyczy także kosztów instalacji. 2. Faktury należy regulować w terminie 10 dni od daty wystawienia, bez jakichkolwiek potrąceń, chyba że ustalono inaczej. Nie obowiązują żadne rabaty. Płatności wekslem nie są przyjmowane.


§4 Pogorszenie sytuacji finansowej


Jeżeli po zawarciu umowy sytuacja finansowa klienta ulegnie znacznemu pogorszeniu, będziemy uprawnieni do żądania zapłaty kaucji gwarancyjnej bądź zaliczki przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Jeżeli klient nie dokona takiej zapłaty, możemy odstąpić od umowy, a klientowi nie będzie z tego tytułu przysługiwać żadne odszkodowanie. W przypadku, gdy po zawarciu umowy okaże się, iż wykonanie płatności spowodowałoby znaczne pogorszenie sytuacji finansowej klienta, możemy wstrzymać dostawę towarów lub świadczenie usług i wyznaczyć dodatkowy termin na dokonanie płatności. W razie odmowy zapłaty lub bezskutecznego upływu wspomnianego powyżej terminu, przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy i/lub dochodzenia odszkodowania. Możemy również zrealizować dostawy jedynie do wartości wpłaconej uprzednio zaliczki.


§5 Potrącenia wzajemne


Klientowi nie przysługuje prawo do potrącania jakichkolwiek roszczeń z należności względem sprzedawcy, chyba że dane roszczenie jest bezsporne i ma obowiązującą moc prawną.


§6 Warunki dostawy


1. Daty dostaw nie są uznawane za wiążące, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej w formie pisemnej. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia określiliśmy termin dostawy, dany okres rozpoczyna bieg w chwili ustalenia wszystkich szczegółów niezbędnych do realizacji zamówienia. 2. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dostarczyć zamówienia w wyznaczonym terminie z powodów od nas niezależnych, termin zostanie odpowiednio wydłużony. Dotyczy to w szczególności wystąpienia strajków czy zdarzeń siły wyższej w naszych zakładach lub przedsiębiorstwach zewnętrznych dostawców, jak również opóźnień po stronie przewoźników. Powiadomimy klienta jak najszybciej o każdym rozpoczęciu i zakończeniu takiego zdarzenia. 3. Mamy prawo do częściowego realizowania zamówień. 4. O ile nie postanowiono inaczej w formie pisemnej, wszystkie zamówienia, których wartość netto (po wszystkich rabatach; bez VAT) wynosi co najmniej 250 EUR, będą na terenie Niemiec realizowane bezpłatnie. Dostawa każdego zamówienia o niższej wartości kosztuje 4,90 EUR plus VAT.


§7 Opóźnienia


1. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia, klientowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w kwocie nieprzekraczającej 2% wartości netto danego zamówienia. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy opóźnienie wynika z celowego działania bądź rażącego zaniedbania ze strony Steinberg, naszych przedstawicieli lub podwykonawców. 2. W razie opóźnienia w odbiorze dostawy po stronie klienta lub celowego naruszenia jakichkolwiek zasad współpracy przez klienta, przysługuje nam prawo dochodzenia odszkodowania za poniesione straty i dodatkowe koszty. Nie wyklucza to prawa dochodzenia dalszych roszczeń.


§8 Zwroty


Produkty dostarczone zgodnie z postanowieniami umownymi nie podlegają zwrotowi. Jeżeli w drodze wyjątku wyrazimy zgodę na dokonanie zwrotu, naliczona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości min. 25% ceny zakupu, plus VAT. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Transport powrotny odbywa się na koszt i ryzyko klienta.


§9 Prawo własności


1. Pozostajemy właścicielem dostarczanych produktów do czasu uiszczenia przez klienta pełnej ceny zakupu oraz ewentualnych opłat za usługi dodatkowe. Prawo własności może zostać przeniesione na rzecz kupującego po spełnieniu przez niego wszystkich obowiązków wynikających z zapisów umowy, w tym opłaceniu wszelkich odsetek za zwłokę i kosztów postępowania sądowego. Przysługuje nam prawo własności przemysłowej do wszelkich modyfikacji i adaptacji wykonanych na naszych produktach. W przypadku połączenia naszych produktów z innymi, wytworzonymi przez stronę trzecią, stajemy się współwłaścicielem prawa własności przemysłowej do stworzonej w ten sposób nowej rzeczy, a nasz udział we współwłasności równy jest stosunkowi wartości naszych produktów do produktów strony trzeciej, użytych do stworzenia takiej nowej rzeczy. Prawo do takich nowych produktów uznaje się za zastrzeżone. 3. Ze względów bezpieczeństwa, klient przenosi na naszą rzecz wszelkie roszczenia, które mogą mu przysługiwać z tytułu odsprzedaży produktów powyżej wartości odtworzeniowej zakupionych towarów. Jeżeli klient wypełnia swoje obowiązki płatnicze, jest uprawniony i zobligowany do pobierania korzyści wynikających z tych roszczeń. W przypadku opóźnienia w płatności, mamy prawo do wycofania wspomnianego powyżej uprawnienia w dowolnym czasie i powiadomienia nabywców klienta o omawianym w niniejszym ustępie przeniesieniu praw, a także do przejęcia towarów. Klient zobowiązany jest bezzwłocznego przekazania nam wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów. W przypadku opóźnienia w płatności lub wszczęcia postępowania upadłościowego względem klienta, przysługuje nam prawo przejęcia towarów objętych umową. Takie przejęcie nie stanowi odstąpienia od umowy, a związane z nim koszty transportu obciążają klienta.


§10 Gwarancja


Niniejszym gwarantujemy, iż dostarczane przez nas produkty będą w uzgodnionym stanie, a w razie braku szczegółowych uzgodnień – w stanie standardowo obowiązującym dla danego typu zamówień. Nasza odpowiedzialność za wady produktów ma następujący zakres: 1. Zobowiązujemy się do naprawy bądź wymiany (według naszego wyłącznego uznania) wadliwego produktu. Jeżeli klient, po pierwszym wezwaniu, bezskutecznie wyznaczył drugi termin na naprawę wad, lub dwie próby naprawy bądź wymiany okazały się nieefektywne, klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy (pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów prawnych) i skorzystania z praw przysługujących mu zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym § 473 ust. 2) i 3). 2. Wykrycie wady należy zgłosić nam niezwłocznie w formie pisemnej, równocześnie przestrzegając odpowiednich przepisów ustawowych w tym zakresie. 3. Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku dokonania instalacji produktów w sposób profesjonalny przez wyspecjalizowanego wykonawcę. Gwarancja nie obejmuje zużywających się części. Nie obowiązuje w przypadku niepoprawnego przeprowadzenia procesu instalacyjnego lub niewłaściwego używania i konserwacji produktów. 4. Roszczenia związane z wadami produktów mogą być zgłaszane w okresie dwóch lat od daty dostawy.


§11 Wyłączenie odpowiedzialności


Wyłączona zostaje wszelka odpowiedzialność za szkody, bez względu ba rodzaj i przyczynę ich wystąpienia. Nie dotyczy to jednak celowego działania bądź rażącego zaniedbania ze strony naszej lub naszego upoważnionego przedstawiciela, ani odpowiedzialności wynikającej z obowiązujących przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności za produkty i szkody osobowe lub majątkowe powstałe pomimo prawidłowego korzystania z produktów. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy urazów fizycznych i utraty życia. Nie obejmuje również przypadków naruszenia kluczowych warunków umownych. Za kluczowe warunki umowne uznaje się te postanowienia, których wykonanie jest niezbędne do realizacji celów, dla których klient zawarł umowę. W przypadku naruszenia przez nas kluczowych warunków umownych, odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości standardowo przewidywalnych szkód.


§12 Przejście ryzyka


1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na klienta najpóźniej z chwilą ich odbioru przez nabywcę, firmę spedycyjną czy przewoźnika. Ten sam zapis obowiązuje w przypadku dostaw częściowych. 2. W razie opóźnienia dostawy z przyczyn leżących po stronie klienta, ryzyko przechodzi na klienta z chwilą powiadomienia go przez nas o gotowości do wysyłki towaru.


§13 Pozostałe postanowienia


1. Miejscem zawarcia umowy, świadczenia usług i dokonywania płatności jest nasza siedziba. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków będą poddawane rozstrzygnięciu przez sądy w Düsseldorfie (Niemcy). Mamy jednak również prawo do prowadzenia postępowań w sądach właściwych dla siedziby klienta. 2. Niniejsze Warunki i wszelkie inne ustalenia formalne pomiędzy nami a klientem podlegają prawu federalnemu Niemiec, z wyłączeniem regulacji międzynarodowych, a w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 3. Wszelkie zmiany Warunków i umów zawieranych na ich podstawie wymagają formy pisemnej. 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków okaże się nieważne, pozostanie to bez wpływu na ważność innych postanowień. Strony umowy zastąpienie takie postanowienie nowym, którego treść jest w sposób zgodny z obowiązującym prawem możliwie najbliższa treści postanowienia nieważnego. .

0